XR-radar

Den nye virkeligheten gir nye muligheter muligheter

Forfatter

AgderXR

Date

xx.xx.xxxx

Del

Hva er XR og hva kan teknologien brukes til?

Ta på deg brillen og i løpet av noen får sekunder er den kunstige virkeligheten blitt mer virkelig og mer altoppslukende enn virkeligheten. Fortsatt med begge bena trygt plantet pågulvet dras du inn i en annen virkelighet som setter alle opplevelsessansene dine i sving.

Virtual Reality (VR- 3 dimensjonal kunstig dataskapt virkelighet, gjerne tro kopi av virkeligheten) og Augmented Reality (AR- en utvidet virkelighet der en kombinerer den fysiske og en dataskapt virkelighet jfr Pokemon Go) gir sterke opplevelser og nye teknologiske muligheter for et bredt spekter av private og offentlige virksomheter. eXtended Reality (XR) er en samlebetegnelse er for disse. Bak begrepene skjules en global industri i svært sterk vekst der behovet for kompetanse er
skrikende.

Noen virksomheter i Agder har allerede brukt denne teknologien en stund, og flere er i startgropa. I Agder har UiA har etablert utdannelse i VR og AR, MIL har kompetanse og utstyr, sykehuset er i ferd med å ta XR i bruk til opplæring og behandling, offshore industrien bruker digitale tvillinger, m.fl. 

Men aktiviteten i Norge er fortsatt beskjeden og selv om koronapandemien har satt litt ekstra fart i bruken av digitale løsninger, er det fortsatt gjort relativt lite på dette området i norsk sammenheng. Investeringene er lave sammenlignet med Finland, Sverige og ikke minst resten av Europa, USA og Asia. Men Finland med ca. 5 mill. innbyggere er med, og der forventes det en økning i antall arbeidsplasser knyttet til XR fra ca. 750 i 2019 til ca. 11 000 i 2025 og 32 000 i 2030. Gjør vi de rette grepene sammen bør vi forvente minst like sterkt vekst i Norge.

Behovet for omstilling, effektivisering og innovasjon er stort både offentlige og private virksomheter. Økt bruk av XR teknologi kan gi betydelige effektiviseringsgevinster, økt økonomisk og miljømessig bærekraft og nye arbeidsplasser. Nesten alle virksomheter vil profitere på å ta i bruk denne teknologien. PWC UK anslår at en globalt vil få mer enn en 10
dobling av i omsetning og antall arbeidsplasser de neste 5 årene. Frem mot 2030 vil utviklingen akselerere ytterligere til en 30 dobling ift 2019. Se: Seeing is believing: Virtual and augmented reality could deliver a £1.4trillion boost to the global economy by 2030 – PwC) 

Gjennom vårt forprosjekt, Agder XR har vi dokumentert stor interesse for og sterkt ønske om å ta XR teknologien i bruk og etablert et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Grunnlaget er godt for en offensiv satsing i Agder. Derfor mobiliserer vi til et krafttak for økt bruk av XR teknologien, kompetanseheving og tilrettelegging for at flere produsenter av XR tjenester skal etablere seg i Agder.

Agder har mange spennende kreative næringer og stor interesse for å ta i bruk og utvikle ny teknologi. En del kjenner XR-teknologien, men for de fleste gjenstår det mye før kunnskapen om teknologien er god nok til at en kan få utnyttet det store potensialet, ikke minst små og mellomstore bedrifter, reiseliv, kunst og kultur i Agder. Agder XR vil samle ressursene og styrke kompetansen og stimuler til et kreativt samarbeid på tvers av fagfelt, slikk at vi i Agder
kan å ta vår del av markedet.

Potensialet i Agder stort, og jo raskere vi kommer i gang, desto bedre er mulighetene for virksomheter i Agder til å ta ut en betydelig andel av den antatte veksten. Samtidig kan det
bidra til en vesentlig styrking av eksisterende bedrifters konkurranseevne og bærekraft. Agder XR vil bidra til en kraftsamling for kompetanseutvikling og økt bruk av VR/AR i et bredt spekter av virksomheter.

Ta gjerne kontakt dersom du driver med eller har interesse for XR teknologi!